Дайте оцінку сайту
  • ТЕКСТ НОВИНИ

Перспективи розвитку гімназії

Алчевська гімназія з поглибленим вивченням математики та економіки – сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Школа займає особливе місце в освітній системі міста Алчевська, як перший навчальний заклад, становлення якого співпало з технологічним розвитком нашого міста.
В 2011 році школі виповнилося 40 років.
Аналіз діяльності навчального закладу дозволяє визначити стан навчально-виховної роботи як позитивний та окреслити основні напрямки удосконалення навчально-виховної роботи, перспективи її розвитку.
Ми презентуємо проект плану розвитку школи як короткострокову програму, спрямовану на досягнення амбітної мети – створення навчального закладу - лідера освіти регіону. Розрахований план на 5 років і має бути виконаний до 45-річчя школи – знакової події в житті закладу. Він проходить публічне обговорення та процедуру узгодження з учнівським та педагогічним колективами школи, батьківською громадськістю.
Його реалізація передбачає залучення цих груп до спільної праці, а підсумком стратегічного плану має стати підвищення якості знань учнів, удосконалення навчально-виховного процесу, перехід на вищу ступінь розвитку закладу.
При складанні плану розвитку школи були враховані основні напрямки Стратегічного плану розвитку м.Алчевська, участь у розробці якого брали участь вчителі та батьки закладу. В основу плану покладено місію школи, яка полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини.
Мета плану розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.
Для аналізу проблем та формулювання пріоритетів були сформовані фокус-групи, в яких проводилась грунтовна робота над визначенням: · майбутнього образу школи, якою її хочуть бачити учні, вчителі, батьки;
· стратегічних цілей, досягнення яких забезпечить набуття школою визначеного образу; · логічних послідовних заходів, спрямованих на досягнення цих цілей;
Розробляючи проект плану розвитку школи ми виходили з того, що він має бути стратегічним, тобто конкретним, цілеспрямованим, досяжним та акцентованим на кількох, найважливіших для закладу пріоритетах.
На шляху до реалізації визначеного майбутнього були розроблені наступні пріоритетні напрямки: · розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості у відповідності із освітніми стандартами; · створення умов для розвитку обдарувань кожного учня закладу;
· розвиток партнерських відносин між учасниками навчально-виховного процесу, між школою та її оточенням; · створення комфортних умов навчання та перебування у закладі для всіх учасників навчально-виховного процесу.
В рамках кожного пріоритетного напрямку розроблені конкретні завдання, визначено терміни виконання та закріплено відповідальних осіб. Учасниками та партнерами реалізації плану розвитку школи стануть педагоги, батьки та учні закладу, науковці, викладачі вузів, з якими у школи укладені угоди про співпрацю, громадські організації, Батьківська рада, засоби масової інформації.
Продовжується робота по створенню координаційного центру, який об’єднає робочі групи вчителів, батьків та учнів школи та забезпечить виконання плану. Хочу зупинитись коротко на окремих пріоритетах стратегічного плану. Досвід роботи навчального закладу показав, що запорукою успіху є розвиток партнерських відносин як серед учасників навчально-виховного процесу так і з зовнішніми партнерами закладу. В стратегічному плані передбачені кроки з розвитку цих відносин. Це продовження роботи з батьківською громадськістю школи – рівноправним партнером навчально-виховного процесу в начальному закладі. Рівень розвитку шкільного самоврядування свідчить про те, що наші учні здатні до самоорганізації та самостійної діяльності. Розвитку учнівського самоврядування присвячено окремий розділ плану розвитку школи.
В доробку громадської організації цілий ряд цікавих проектів як Всеукраїнського так і регіонального рівня.
Ще одним стратегічним напрямом діяльності Алчевської гімназії є запровадження інновацій –це перспективний шлях розвитку закладу. Серед них проект «Обдарована дитина», сучасна модель випускника навчального закладу – випускника громадянина, патріота, управлінський проект «Застосування модульного принципу наповнення змісту навчання за профільними напрямками» тощо.
Розвиток обдарувань і здібностей кожної дитини – завдання кожного сучасного закладу. Останні досягнення наших учнів підтверджують формулу успіху – це поєднання зусиль педагогів учнів та батьків плюс ефективне управління. Зробити мотивованою та відповідною до здібностей навчальну діяльність кожного учня – непросте завдання плану, спрямоване на забезпечення його розвитку.
В школі реалізується сучасна модель випускника навчального закладу – випускника громадянина, патріота. Цей проект став переможцем обласного конкурсу на кращу модель і представляв наш регіон на національному рівні. Управлінський проект «Застосування модульного принципу наповнення змісту навчання за профільними напрямками» об’єднав зусилля педагогів по створенню модульних курсів, що відповідають потребам часу.
Результатом запровадження проекту стали навчальні курси і програми: «Основи місцевого самоврядування», «Грошологія», «Економічна лексика», «Історія економічних вчень», «Економіка для молодших школярів»
Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі є національне виховання.
Критерії результативності діяльності закладу будуть визначатися на основі внутрішніх показників динаміки власного розвитку, кваліметричного підходу, моніторингових досліджень, показників рейтингової оцінки діяльності закладу, опитувань громадської думки учасників навчально-виховного процесу. Очевидною складовою кожної діяльності є її планування. Зробити процес планування ефективним і системним, невід’ємним від навчально-виховного процесу – це значить досягти успіху!