Дайте оцінку сайту
  • ТЕКСТ НОВИНИ

                                             Методичні рекомендації

щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін

у загальноосвітніх навчальних закладах м. Алчевська

 

На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО

 

Кабінет — це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової, педагогічної, психологічної та методичної ква­ліфікації вчителів. Кабінет має бути просторим, ком­фортним для учня і вчителя.

Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного викорис­тання технічних засобів навчання, проведення прак­тичних робіт, організації роботи з підручниками, документами, довідниками, дидактичним матеріа­лом.

Вся робота кабінету проводиться в тісному зв'язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалі­зації науково-методичної проблеми навчального закладу.

Зміст роботи кабінету визначається навчальни­ми програмами, підручниками, програмами факуль­тативних занять та планами позакласної роботи.

Основними завданнями на­вчального кабінету є:

§  надання науково-методичної допомоги вчителям в удосконален­ні навчально-виховної роботи;

§  забезпечення використання вчителем сучасних педагогічних засобів навчання;

§  узагальнення та розповсю­дження досвіду кращих учителів;

§  організація позакласної ро­боти з учнями.

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє за­безпеченню високого рівня ви­кладання навчальної дисципліни, - підвищенню ефективності праці, підвищенню рівня навчальних до­сягнень і прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.

Правильна організація роботи кабінету допомагає комплексному використанню видів навчального обладнання, зокрема сучасного електронного, що розкриває ве­ликі можливості:

1.     Можливість організації пра­ці вчителів і учнів на науковій основі (здійснення наукової орга­нізації праці).

2.     Якісне та раціональне вико­ристання сучасних електронних педагогічних засобів навчання ра­зом із традиційною наочністю.

3.     Активізація пізнавальної діяльності учнів (у засвоєнні на­вального матеріалу бере участь більше аналізаторів — слухових, зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учнів, а й на їх емоції.

4.     Створення широких мож­ливостей для самостійної робо­ти учнів.

5.     Підвищення інтересу учнів до матеріалу, що сприяє якісному засвоєнню основних знань, навчає застосовувати їх на практиці, фор­мує вміння робити аргументовані висновки, розвиває наукове мис­лення.

6.     Забезпечення міжпредметних зв'язків.

 

Для своєчасної оцінки роботи і якісного функціонування кабі­нету проводиться його паспор­тизація.

Мета паспортизації: проаналі­зувати стан кабінету, його готов­ність забезпечити вимоги стан­дартів освіти, визначити основні напрямки роботи, привести на­вчальний кабінет у відповідність до вимог навчально-методичного забезпечення навчально-виховно­го процесу.

Варіант паспорту кабінету наводимо (додаток 1).

Для проведення атестації кабі­нету розробляється атестаційний лист, який замовляється завідува­чем кабінету, керівником кафе­дри, адміністрацією.

Цей лист містить 11 показ­ників, що мають відповідні під­пункти. Кожний пункт оцінюється у відсотках, які переводять у бали за таблицею.

 

35-50%

51-70%

71-90%

91-100%

 

2

3

4

5

 

Після остаточного переведен­ня відсотків у бали підраховуєть­ся загальний бал як середнє ариф­метичне.

 

     Варіант атестаційного листа навчального кабінету наводимо (додаток 2).

 

Організація роботи кабінету та керівництво ним

 

Роботою кабінету керує завідувач, якого призна­чає директор з числа досвідчених учителів школи.

Завідувач є організатором роботи вчителів та учнів з обладнання кабінету. До обов'язків завідувача кабінету входять:

§  планування (складає перспективний план і рег­ламент роботи на рік, що обговорюються на засі­данні методичного об'єднання вчителів і затвер­джуються директором школи);

§  забезпечення безумовного виконання учнями і вчителями, встановлених для кабінету правил тех­ніки безпеки, санітарії та гігієни, правил зберігання та використання отруйних і небезпечних речовин, протипожежної безпеки, а також правил поведінки учнів на уроках, перервах та в позаурочний час;

§  керування роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги.

План роботи кабінету передбачає:

§  поповнення кабінету наочними посібниками, а також саморобним обладнанням;

§  організацію навчальної роботи кабінету: про­ведення тематичних атестацій, лабораторних робіт, практикумів;

§  раціональне використання наявного в кабінеті обладнання;

§  проведення заходів, спрямованих на підвищен­ня знань учнів з даного предмета;

§  організацію позаурочної роботи (робота гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів, шкільних олімпіад з предметів);

§  організацію навчально-методичної роботи вчи­телів у кабінеті, підвищення їх фахового рівня шля­хом самоосвіти, вивчення і впровадження передо­вого досвіду;

§  організацію виготовлення саморобних приладів з предмета, виставок учнівської творчості.

При кабінеті створюється актив учнів, який допо­магає в обладнанні кабінету, бере активну участь у гуртковій роботі.